снимка ловно стопанство

Ловно стопанство

ДЛС Осогово

Отзиви

ДЛС „Осогово” носи името на живописната планина Осогово, в подножието на която е разположен град Кюстендил. Стопанството е само на 90 км. от столицата София. Общата площ на стопанството е 27 355 ха., от която 23 827 ха. са горска територия. В южната си част стопанството попада в Осоговска планина, където склоновете са стръмни, а на места урвести и скалисти. Билата са заоблени, а склоновете са с хълмист характер. Надморската височина за стопанството варира от 450 м - в най-ниската точка в град Кюстендил до 2251 м – при връх Руен, най-високия връх в Осоговска планина. Горите тук са основно от бук, бял бор и черен бор. На територията на стопанството се намира резерват „Църна река”, създаден с цел запазване богатството от букови съобщества. Ловната площ на стопанството е 9 780 ха. Основните видове дивеч са сърна и дива свиня. От хищниците тук се срещат вълк, лисица, дива котка, язовец, бялка, златка. Птичето царство е представено от яребица, кеклик, гривяк, пъдпъдък. Стопанството предлага отлични условия за провеждане на групов лов на дива свиня и индивидуален лов на сърна.

Настаняване - ДЛС Осогово Виж

Видове дивеч Предлагани от стопанството.

Снимки

Трофейни снимки

Няма трофейни снимки.

Настаняване Възможности за настаняване.

Допълнителни услуги. Списък на доплнителните услуги предлагащи се от стопанството.

blog

ДЛС Осогово

ДЛС Осогово

На територията на ДЛС Осогово любителите на лова могат също така да използват алтернативните форми на туризма които включват: Ски център Осогово се намира в петата по височина планина в България – осоговската. На разположение тук са 2 обособени зони – т.нар. "горна" и "долна" писта. Фотолов и наблюдение на представитили на животинския свят които включват: див заек, катерица, обикновен сънливец, лисица, сърна, дива свиня, ливаден гущер, усойница, дъждовник, планинска жаба, балканска пъстърва, черна мряна, речен кефал и др. От птиците установени в Осогово 11 са включени в Червената книга на България. Мястото е от Европейско значение за планинския кеклик /Alectoris graeca/, чиято гнездова популация тук е значителна. Осогово поддържа представителни популации на осояда /Pernis apivorus/ и белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/. Скалният орел /Aquila chrysaetos/, соколът скитник /Falco peregrinus/ и бухалът /Bubo bubo/ също гнездят в района. За любителите на билките в планината се срещат: балканска пищялка, ранилист, червен кантарион, жълт кантарион, змийско мляко, синя жлъчка, смрадлика, вълнест напръстник, еньовче, обикновен риган, копитник, обикновен здравец, волски език, теснолистен живовляк, камшик, багрилно подрумиче, клинавче, дива тиква, ветрогон, росопас, голо изсипливче, луличка, лечебна комунига, пипериче, чобанка, зърника, козя брада, шапиче, змиярник, лудо биле, решетка, кукувича прежда, брястолистно орехче, лазаркиня, мечо грозде, лечебна медуница. Освен посочените сравнително рядко събирани за билки растения тук се срещат редица масови такива. Това са глог, шипка, дрян, малина, офика, черна и червена боровинки, бял равнец, мащерка, маточина, сладка папрат, трепетлика, обикновен киселец, тревист бъз и др. Резерват "Църна река" е единствената защитена територия в планината с обща площ 190,8 ха, от която залесена 185,3 ха. Обявен е за опазване на характерни горски екосистеми. През 2005 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. В резервата не са разрешени човешки дейности. В Осоговската планина можете да видите още следните природни забележителности: "Юч бунар", намиращ се в землището на с. Богослов. Представлява група дървета от вида гигантска секвоя. "Вековна букова гора". Тя се намира в местността "Света гора" - манастира "Свети Лука" в землището на с. Граница.


Карта Адрес на стопанството.

Контакт

ДЛС Осогово

Контакт

Контакти: адрес гр.Кюстендил, ул."Спартак" №52-б, тел: 078 55-20-51, факс: 078 55-20-31, е-mail: ddsosogovo@abv.bg.

Свържи се с нас Попълни формуляра и ния ще се свържим с вас

Върни се назад