Животно

Зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos)

Разрешена за лов от 1 октомври до 28(29) февруари. Зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos), Обикновена дива патица, Зеленоглавка или Пловка, също и Ешилбаш е средно голям представител на семейство Патицови, разред Гъскоподобни. Тежи между 0,9 и 1,7 kg. Дължина на тялото 56 – 65 cm. Виолетово-синьо крилно огледало с метален блясък, оградено отпред и отзад с черни и бели ивици. Силно изразен полов, сезонен и възрастов диморфизъм. Лятно време оперението на двата пола е сходно, но мъжките имат жълто-зелена човка. Лети и излита шумно, гласът и е тих, подобен на този на домашните патици.Холоарктичен вид. Гнезди в Европа, Азия и Северна Америка, южна Гренландия и северна Африка, среща се и в България. Аклиматизирана е в Австралия и Нова Зеландия.В южните части на ареала си е постоянен вид. В България се среща през цялата година, но е най-многобройна по време на прелетите и през зимата. Обитава разнообразни влажни зони, разливи на реки, сладководни, бракични и солени водоеми. Изисква наличие на гъста крайбрежна растителност, където може да гнезди и да се укрива по време на линеенето. Избягва бързотечащи води. Най-често се среща в равнинните части на страната, край р. Дунав и по черноморското крайбрежие. Понася близостта на човека. Числеността на зимуващите популации се оценява на около 9 милиона в Европа и Азия, 17 – 18 милиона в Северна Америка. В България зимуват средно около 100 000 патици.Зеленоглавата патица е най-многобройният вид патица в България.

animal